گت بلاگز Uncategorized تکنولوژی حفاری چاه

هر چند استفاده از تکنولوژی‌هـای نو باید در خدمت انسان باشد، اما افراط و زیاده روی در استفاده از آن می تواند به آفتی برای جامعه بشری تبدیل شود. حفاری چاه عمیق متأسفانه، همگامـ با ورود  تکنولوژی حفاری چاه عمیق حفر چاه‌هـای عمیق به کشور، استفاده صحیحی از آن نشد. تعادل بیلـان سفره‌هـای آب زیرزمینی که طی قرن‌هـای متمادی با وجود قنوات حفظ شده بود، با ورود بیرویه چاه عمیق به صحنه کشاورزی حفاری چاه عمیق به یکباره حفاری چاه عمیق تنها در طی چند سال به همـ خورده و امروزه شاهد معضلـات زیادی در بخش آب‌هـای زیرزمینی کشور هستیمـ. در یک نقطه عطف حفاری چاه تاریخی در کشور، دولت به عنوان مسئول حفاظت از منابع آب تعیین شد تا با وضع قوانین و مقرراتی، همـ وضعیت سفره‌هـای آبی بهبود یابد و همـ به حقوق بهره حفاری چاه عمیق برداران قانونی تجاوزی صورت نگیرد. ولی  در عمل، قوانینی که وضع شد مأمورین را مبسوط الیَد و وضعیت  سفره‌هـای آب زیرزمینی را به یک فاجعه تبدیل کرد. مضافاً، بعد از ممنوعه اعلـامـ شدن دشت‌هـا، تعداد چاه‌هـای مجوزدار در آن مناطق چندین برابر شد

 

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده :